Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

looziker
08:06
1022 e1cc 500
Reposted fromszymczok szymczok viadarthsadic darthsadic
looziker
08:04
looziker
08:03
looziker
08:01
8485 ad9a 500
Reposted frombiru biru viakatastrofo katastrofo
looziker
08:01
0415 9914
Reposted fromSqu7nt Squ7nt viakatastrofo katastrofo
looziker
08:01
looziker
08:01
Reposted fromcarfreitag carfreitag viakatastrofo katastrofo
looziker
08:00

August 25 2016

looziker
18:19
looziker
18:19
looziker
18:19
5146 c28d
Reposted fromGIFer GIFer viameem meem
looziker
18:18
looziker
16:37
0165 eac7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
looziker
16:33
Reposted fromFlau Flau
looziker
16:33
Reposted fromFlau Flau
looziker
16:03
6515 ef8f 500
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety viaVi4dro Vi4dro
looziker
13:24
Artur (12 lat) ma niesłyszących rodziców. Zna więc dwa języki, jak wszystkie słyszące dzieci niesłyszących rodziców: polski i migowy. Zwykle to on jest ich tłumaczem.

To on także wzywa karetkę pogotowia do mamy, która jest w ciąży i nagle zaczyna krwawić. Jadą razem. Po kilku minutach lekarz wychodzi z sali porodowej do czekającego na korytarzu Artura. „Musisz nam pomóc”. Bierze go za rękę. Artur widzi najpierw inne rodzące kobiety, potem swoją mamę i dużo krwi. Staje obok łóżka. Tłumaczy na język migowy polecenia lekarza. Na końcu także to, że dziecka nie udało się uratować.
— Anna Goc, "Głusza", Tygodnik Powszechny, 22.08.16
Reposted from1923 1923 viaszpaqus szpaqus
looziker
13:24
1342 f918 500
Reposted fromfungi fungi viaszpaqus szpaqus
looziker
13:23
0476 05e9

feel-better-cyr:

rootbeersweetheart:

Cat: Maybe I should pat it’s head.

cat: i have made a mistake

Me with kids
Reposted frompannakojot pannakojot viaszpaqus szpaqus
looziker
13:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl